Được dùng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông

6328

Trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được dùng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện, kèm bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

Theo Văn phòng Chính phủ, trung tuần tháng 7/2017, Bộ Tư pháp đã có đề nghị về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng (Ảnh minh họa. Nguồn: nld.com.vn)

Hôm nay, 15/8/2017, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi các Bộ: Công an,Tư pháp, Giao thông Vận tải; Ngân hàng Nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng.

Văn phòng Chính phủ cho biết, về đề nghị của Bộ Tư pháp đối với việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thống nhất của đại diện 3 Bộ: Công an, Tư pháp và Giao thông Vận tải tại cuộc họp ngày 9/8/2017, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý: người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện. 

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các lực lượng có thẩm quyền xử phạt của ngành Công an; Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Thanh tra giao thông vận tải và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, thực hiện ý kiến chỉ đạo trên đây của Thủ tướng Chính phủ trong thực thi công vụ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2017 ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp Giấy biên nhận nêu trên, bảo đảm chặt chẽ và chỉ cấp 1 bản gốc Giấy biên nhận có thời hạn phù hợp với thời hạn thế chấp phương tiện.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm sự rõ ràng, minh bạch, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2017.

ictnews/Infonet